Kaina

Dalyvio mokestis

Viešojo sektoriaus efektyvumas

2012 m. rugsėjo 27 d., Vilnius (LITEXPO)

[ahm-pricing-table id=507 template=gray]

Nurodyta galutinė kaina. PVM neapmokestinimo pagrindas: Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 22 str.

Renginio organizatorius – UAB “TOC sprendimai” – įtrauktas į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-579 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-219 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ papildymo“.

Mokymo programa įtraukta į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS).

Mokymo dalyvio mokestis gali būti apmokamas iš įstaigos atitinkamos programos sąmatos išlaidų pagal straipsnį „Kvalifikacijos kėlimas“ (kaip tai reglamentuojama Valstybės tarnautojų siuntimo tobulinti kvalifikaciją kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, tarptautinėse institucijose ar užsienio valstybių institucijose bei jų mokymosi išlaidų apmokėjimo taisyklėse)

Perkančiosios organizacijos pirkti mokymų paslaugas gali vadovaudamosi savo organizacijos patvirtintomis supaprastinų viešųjų pirkimų taisyklėmis ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 6 dalies 2 puktu:

92 straipsnis. Supaprastintų pirkimų ypatumai
(…)
6. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos, kai:
(…)
2) perkamos teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos karių, perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;

Valstybės tarnautojams dalyvavimas renginyje gali būti apmokamas ir pagal Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 (Žin., 2004, Nr. 74-2555).